Archive for: วัดสวนสันติธรรม

 

Menu

ขอเชิญร่วมฟังพระธรรมเทศนา “ธรรมวิจัย เพื่อความสุขในชีวิต” โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมขุโช

ขอเชิญร่วมฟังพระธรรมเทศนา “ธรรมวิจัย เพื่อความสุขในชีวิต” โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมขุโช

Click : ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังพระธรรมเทศนา

 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักคิดทางศาสนธรรม จริยธรรม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักคิดทางศาสนธรรม จริยธรรม

งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมกับภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักคิดทางศาสนธรรม จริยธรรม  ในหัวข้อ “ธรรมบรรยาย โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช”เพื่อให้ผู้ร่วมฟังธรรมบรรยาย จาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าทำให้มีศีล สมาธิ และปัญญาเพิ่มขึ้น นำไปสู่การมีทุกข์น้อยลงและมีความสุขมากขึ้น ซึ่งสามารถนำธรรมะ คำสอน ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและในการทำงาน เพื่อเป็นคนดีคนเก่งในสังคม ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์