Archive for: ราชภัฎเพรชบุรี

 

Menu

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3 “การพัฒนาภูมิปัญญาสู่อาเซียน”

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3 “การพัฒนาภูมิปัญญาสู่อาเซียน”

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3 “การพัฒนาภูมิปัญญาสู่อาเซียน” วันเสาร์ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Click : รายละเอียดการประชุมวิชาการฯ กำหนดการ ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมงาน และบทความวิจัยฉบับเต็ม พร้อมไฟล์ในรูปแบบของ Word และ pdf ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2556 โอนเงินค่าลงทะเบียน และส่งหลักฐานการโอนเงิน ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556