แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม : การประกันคุณภาพ

  แบบ SAR และ แบบเก็บข้อมูลดิบ ประจำปี 2557  updateIcon

 • Template SAR 2557

 

 แบบประเมินหัวหน้าหน่วยงาน
แผนพัฒนาปรับปรุง
 • แผนพัฒนาปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (รายงานผลตามรอบระยะเวลา ก.พ.ร.) (No. สปค.01-สวพ และ สปค.02-สวพ) [Download]

แบบฟอร์ม : งานแผน

แผน/ผลการดำเนินงาน
 • บันทึกส่งแผนผลการดำเนินงาน ปี 57 พร้อมโครงการภายใต้แผน [Download]
 • แบบฟอร์มแผนผลการดำเนินงาน [Download]
 • แบบฟอร์ม เสนอโครงการ (งนผ1) [Download]
 • แบบรายงานผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข รายไตรมาส (งนผ2) [Download]
 • แบบฟอร์ม ขอปรับแผน (งนผ3) [Download]

 

แบบฟอร์มปรับแผน
 • กพง.4 (สำหรับงบบุคลากร สิ่งก่อสร้าง และการใช้ทุนสะสม) [Download]
 • กพง.5 (เฉพาะงบดำเนินงาน และครุภัณฑ์) [Download]

 

โครงการหารายได้
 • รายงานผลโครงการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  รอบ 6 เดือน (ต.ค. 55 – มี.ค. 56)
  [Download]
แผนเพิ่มประสิทธิภาพ
 • แบบฟอร์มแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [Download]
 • ตัวอย่างการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน [Download]
 • เอกสารประกอบการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน [Download]
 • แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [Download]

Kasetsart Journal

CoverNatSciNew
CoverSocSciNew
Vol.48 Issue 2
Vol.34 Issue 1

ข่าวกิจกรรม สวพ.มก.

   
  1,417 views