แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม : งานแผน

แผน/ผลการดำเนินงาน
 • บันทึกส่งแผนผลการดำเนินงาน ปี 59 [Download]
 • แบบฟอร์มแผน/ผลการดำเนินงาน ปี 59 [Download]
 • แบบฟอร์ม เสนอโครงการ (งนผ1) [Download]
 • แบบรายงานผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข  (งนผ2) [Download]
 • ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงาน  (งนผ3) [Download]

 

แบบฟอร์มปรับแผน
 • กพง.4 (สำหรับงบบุคลากร สิ่งก่อสร้าง และการใช้ทุนสะสม) [Download]
 • กพง.5 (เฉพาะงบดำเนินงาน และครุภัณฑ์) [Download]

 

โครงการหารายได้
 • รายงานผลโครงการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  รอบ 6 เดือน (ต.ค. 55 – มี.ค. 56)
  [Download]
แผนเพิ่มประสิทธิภาพ
 • แบบฟอร์มแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [Download]
 • ตัวอย่างการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน [Download]
 • เอกสารประกอบการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน [Download]
 • แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [Download]

แบบฟอร์ม : การประกันคุณภาพ

แผนพัฒนาปรับปรุง
 • แผนพัฒนาปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.) ปีการศึกษา 2557  [Download]

 

Kasetsart Journals

การบริการ

ฐานข้อมูลแนะนำ

ISI_Logo58
scopus_Logo58
 
7,105 views