ประกาศให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง มีมติให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2556 แก่องค์กร สถาบัน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนใจ รายละเอียดดังแนบ โดยส่งรายละเอียดตามประกาศไปยังสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2556

Download : ประกาศฯ เรื่องการให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556

───Tag : ที่คล้ายกัน ──────────────────────────────────────────────
การประชุมเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยเรื่อง ยางพารา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557
บัณฑิตวิทยาลัย จัดมอบทุนการศึกษาและทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557
สนพ. เปิดการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

Tags: , ,

ฐานข้อมูลแนะนำ

ISI_Logo58
scopus_Logo58
SciVal_Logo58-1

Kasetsart Journal

 
CoverAgriNat
CoverSocialSci
Vol.50 Issue 2
Vol.37 Issue 2
 
 
800 views